INFORMAȚII GENERALE

ȘTIRI / NOUTĂȚI

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Acte necesare

 1. Acordarea alocatiei de stat pentru copii

Acte necesare:

 • Certificat de nastere copil (original si copie)
 • Carte de identitate pentru ambii parinti (original si copie)
 • Livret de familie (original si copie)
 • Extras de cont, contul IBAN de la banca, daca se opteaza pentru primirea alocatiei pe card
 • Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, completata si semnata de ambii parinti ai copilului

Descarca cerere tip

 1. Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

Lista acte necesare:

 • Carti de identitate pentru ambii parintii (copie+original)
 • Certificate de nastere, carti de identitate, pentru toti copiii (copie+original)
 • Certificat de casatorie si livret de familie (copie+original)
 • Acte cu toate veniturile nete realizate de toti membrii familiei(in luna anterioara depunerii cererii)
 • Adeverinta de elev pentru copiii de varsta scolara din familie

Exceptie fac copiii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberata de autoritatile competente care sa ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege.

 • Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
 • Adeverinta de la Registrul Agricol cu terenurile, animalele si pasarile din gospodarie
 • Certificat de atestare fiscala de la Biroul Taxe si Impozite
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (daca este cazul)
 • Un dosar cu sina

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Anexa 1

Descarca cerere tip

Cerere pentru modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei sau pentru acordarea acesteia cand deja este stabilit un alt drept ( VMG, ajutor incalzire) - Anexa 2

Descarca cerere tip

Nota:Titularii alocatiei pentru sustinerea familiei  au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în componenta familiei si a veniturilor acesteia  în termen de 15 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere.

3. Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, stimulentului de insertie, sprijinului lunar pentru copilul/parintele cu dizabilitate

Lista acte necesare

 • Certificate de nastere pentru toti copiii (original si copie)
 • Acte de identitate ale solicitantilor (original si copie)
 •  Livret de familie (original si copie)

In cazul in care parintii nu sunt casatoriti, se prezinta ancheta sociala de la Compartimentul de Asistenta Sociala

 • Adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni, in ultimele 24 de luni anterior datei nasterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima si ultima zi de concediu de maternitate, data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie, prima zi de concediu de cresterea copilului – Anexa 2;

Descarca adeverinta tip

Alternative la adeverinţa eliberată de angajator pentru indemnizaţia de creştere a copilului:

 - dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut  copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;

 - adeverinta studii/diploma de absolvire, in cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal cu frecventa  la zi;

- dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;

 • Stagiu de cotizare ( Casa Judeteana de Pensii Maramures)
 • Copie xerox după ultimul certificat  medical pentru  lauzie (postnatal;
 • Extras de cont (contul IBAN de la banca), daca solicitantul opteaza pentru primirea indemnizatiei sau stimulentului pe card
 • Decizie/Dispozitie de suspendare a contractului individual de munca pentru perioada de 2 ani sau 3 ani (in cazul copilului cu dizabilitate)
 • Un dosar cu sina
 • Cerere tip - optiunea selectata 2 ani, 3 ani (pentru copilul cu dizabilitate)

Descarca cerere tip

 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copil, daca este cazul
 • Certificat de incadrare in gradul grav sau accentuat al parintilor, daca este cazul
 • Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament ori in plasament in regim de urgenta (conf.Legii), daca este cazul
 • Cerere aprobata de catre  angajatorul solicitantului in vederea intrarii in concediu pentru cresterea copilului - original
 • Decizia de impunere (pentru  persoanele fizice autorizate)
 • Decizia/Dispozitia de reincepere a activitatii (pentru dosarul de stimulent)
 • Adeverinta cu veniturile realizate (pentru dosarul de stimulent)

Observatii

Pentru a beneficia de stimulent de insertie solicitantul poate  sa depune cererea in termen de 60 de zile de la nasterea copilului, in cazul in care indeplineste conditiile pentru a beneficia de concediu pentru crestere copil, dar opteaza pentru acordarea stimulentului de insertie  sau  cu cel putin 60 de zile inainte  ca minorul sa implineasca 2 ani, in situatia in care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani.

 

4.  Acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal

Lista acte necesare

 • Dosar cu sina
 • Cerere pentru obtinerea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav

Descarca cerere tip 

 • Certificat de incadrare in grad de handicap  emis de catre Comisia pentru Protectia Copilului Maramures cu toate anexele – pentru  minori (copie si original)
 • Livret de familiei al parintilor minorului cu handicap + copii acte de identitate  a ambilor părinți
 • Certificat de incadrare în grad de handicap grav al persoanei cu handicap (copie si original)
 • Adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures  privind  opțiunea  pentru  „indemnizație lunara”
 • Certificatul de nastere al persoanei cu handicap (copie și original)
 • Cartea/buletinul de identitate al persoanei cu handicap
 • Cuponul de pensie al persoanei cu handicap

5. Angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav

  Pentru solicitant:

 • Adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures    privind  opțiunea persoanei cu handicap grav pentru  „asistent personal”
 • Cerere de angajare;

 

Descarca cerere tip

 

 • Act de identitate -original și doua copii;
 • Certificat casatorie / sentinta divort solicitant – original si copie;
 • Certificate de naştere a tuturor copiilor –original si copie;
 • Diploma  de studii  – original si copie
 • Cazier judiciar;
 • Fisa medicala  - medicina muncii
 • Carnetul de munca si adeverinţa(e) ReviSal cu stagiul de cotizare, ulterior datei de 01.01.2011, inclusiv adeverinte de somaj, adeverinte cu perioada de concediu pentru cresterea copilului, dupa caz;
 • Declaratie pe propria răspundere că va respecta obligatiile prevăzute la art.38 din Legea nr.448/2006;
 • Extras de cont, contul IBAN de la banca, daca se opteaza pentru primirea salariului  pe card
 • Daca e cazul, acte pentru deducere personala
 • Ancheta sociala de la Primaria de domiciliu pentru solicitantii care nu au domiciliul în Comuna  Sisesti.

 

          Pentru persoana cu handicap grav:

 

 • Act de identitate –  original si copie;
 • Certificat nastere –original si copie;
 • Certificat de incadrare în gradul grav de handicap cu asistent personal–copie şi original;
 • Planul individual de servicii / programul individual de reabilitare si integrare sociala;
 • Adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures  privind  optiunea pentru  „asistent personal” si, dupa caz, Sentinta Judecatoriei de numire a unui curator/tutore a persoanei cu handicap grav;
 • Acte privind veniturile -cupoane de pensie si indemnizatie;
 • Acordul scris, pentru angajare, al persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei;

 

       Nota: Anterior angajarii asistentului personal, reprezentantii primariei vor efectua în termenul legal ancheta sociala  si instructajul general si specific de protectia muncii.

                Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 zile de la depunerea dosarului cu toate documentele prevăzute.

6. Venit Minim Garantat

Lista acte necesare

 • Actele de identitate pentru toti membrii familiei (original si copie)
 • Certificat de casatorie sau livret de familie (original si copie)
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentinta de divort (unde este cazul)
 • Adeverinta de venit (adeverinta de salariu net, tichete de masa, cupon de pensie, cupon ajutor de somaj, etc.), pentru luna anterioara depunerii cererii
 • Adeverinta eliberata de  Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca  Maramures pentru persoanele fara loc de munca, care nu au in intretinere copii in varsta de pana la 7 ani, sau minori cu certificat de incadrare in grad accentuat sau grav de handicap in varsta de pana la 18 ani
 •  Adeverinta eliberata de Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca  Maramures  pentru minorii care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursurile scolare
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap, dupa caz
 • Certificat de atestare fiscala de la biroul Impozite si Taxe  pentru  persoanele peste 18 ani
 • Adeverinta de elev/student
 • Adeverinta de la Registrul Agricol cu suprafata cultivata, culturile practicate, animalele si pasarile detinute
 • Un dosar cu sina
 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru stabilire drepturi - Anexa 1:

Descarca cerere tip

Descarca lista bunurilor care exclud acordarea venitului minim garantat

Nota:Titularii venitului minim garantat au obligatia să comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia  în termen de 15 zile de la data modificarii prin depunerea unei noi cereri şi declaratii pe proprie raspundere.

 • Cerere pentru modificarea ajutorului social sau pentru acordarea acestuia cand deja este stabilit un alt drept (ASF, ajutor incalzire) - Anexa 2:

Descarca cerere tip

7. Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

Lista acte necesare

 • Actele de identitate pentru toti membrii familiei (original si copie) care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună
 • Certificat de nastere (original si copie) pentru copiii familei sub 14 ani
 • Acte doveditoare privind toate veniturile nete realizate (venituri din activitati independente, salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă,venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din  pensii, indemnizaţii, venituri din activitati agricole, etc.) realizate de către membrii familiei în luna anterioara  depunerii cererii
 • Adeverinta de atestare fiscala de la Biroul Impozite si Taxe
 • Adeverinta de la Registrul Agricol  cu suprafata cultivata, culturile practicate, animalele si pasarile detinute
 • Copie carte de identitate a autoturismului( daca este cazul)
 • Cererea şi declaratia pe proprie răspundere

Descarca cerere tip

Nota:Titularii ajutoarelor pentru încalzirea locuintei au obligatia sa comunice orice modificare intervenită în componenta familiei si a veniturilor acesteia  în termen de 5 zile de la data modificarii prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe proprie raspundere.

 

 

8. Acordarea ajutorului de urgenţa

Lista acte necesare

 • Acte de identitate pentru toti membrii familiei- (original si copie)
 • Acte justificative ale veniturilor nete lunare pentru toti membrii familiei
 • Acte justificative pentru motivul solicitarii ajutorului

Descarca cerere tip

9. Acordarea  Stimulent educațional (tichet social pentru grădiniţă)

Lista acte necesare

 • Dovada inscrierii si frecventarii activitatilor organizate de gradinita
 • Livret de familie (original și copie )
 • Certificat de nastere pentru copiii familiei cu varsta sub 14 ani  (original și copie )
 • Carte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani (original și copie )
 • Certificat de casatorie dacă este cazul (original și copie )
 • Acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioara solicitarii stimulentului
 • Dosar sina
 • După caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
 • Cerere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

Descarca cerere tip

10. Notificarea de plecare in strainatate a parintilor cu copii minori

            Conform art.104  din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie Primariei Comunei Sisesti – Compartimentul de Asistenta Sociala, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.

            Notificarea  va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

 • Notificarea de plecare in strainatate a părinților cu copii minori

Descarca notificare tip

 

 1. Acordarea cardului legitimatie (parcare  gratuita pentru persoanele cu dizabilitati)

 

                   Lista  acte  necesare

 

 • Carte  de  identitate  a  persoanei  cu  handicap (original si copie )
 • Certificat  de  incadrare   intr-o  categorie de handicap (original si copie )
 • Certificat de inmatriculare al autoturismului (original si copie )
 • Carte  de identitate  al proprietarului autoturismului (original  si copie)
 • Fotografie  tip  buletin al persoanei cu handicap

               Descarca cerere tip

 

 1. Acordarea alocatiei de plasament

 

      Lista acte necesare

 

 •  Actele  de  stare civila  ale  solicitantului (carte de identitate, certificat de casatorie -original si copie)
 • Actele de stare civila  ale parintilor copilului ( carti de identitate, certificat de casatorie, certificate de deces, dupa caz)
 • Certificat  de  nastere  al copilului sau  actul   de  identitate  al  acestuia in  cazul  in  care  copilul  a implinit  14  ani
 • Acordul/dezacordul  parintilor  in ceea ce priveste stabilirea unei masuri de protectie speciala  pentru copilul(copiii) lor; daca parintii au divortat se anexeaza o copie dupa sentinta de divort
 • Adeverinte medicale pentru solicitant si copil
 • Adeverinta  de la scoala si caracterizare pentru copil
 • Adeverinte de venit pentru solicitant
 • Ancheta sociala efectuata la domiciliul  solicitantului si  la domiciliul parintilor copilului
 • Plan de servicii  intocmit conform Legii nr.272/2004  de Compartimentul de Asistenta Sociala de la domiciliul parintilor copilului
 • Cazier judiciar pentru membrii majori ai familiei de plasament
 • Pentru  tinerii  care  au  implinit  18  ani cererea  va  fi  insotita  si  de dovada  continuarii  studiilor la  o  forma  de  invatamant  de  zi, eliberata  de  unitatea  de  invatamant  ca  care  frecventeaza  cursurile
 • Cerere  tip  pentru  acordarea  alocatiei de  plasament

       Descarca cerere tip

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI